Barnförsäkring – En snabbguide för bättre försäkring

Teckna ny barnförsäkring

Att en barnförsäkring kan tecknas upp till barnets 18-års dag gäller för samtliga försäkringsbolag. Detta eftersom alla under 18 år i Sverige räknas som barn. Däremot gäller försäkringen olika länge hos bolagen. Ett exempel är Trygg Hansa där försäkringen kan gälla upp till 25 år.

Barnförsäkringen gäller dygnet runt både i Sverige och utomlands. Däremot ersätter den vanligetvis inte för kostnader för läke- rese- eller tandskador i utlandet. De som reser utomlands behöver därför komplettera med en reseförsäkring vilket i stort sett alltid ingår i den vanliga hemförsäkringen.

Något som är nästintill unikt för barnförsäkringar är att de aldrig har någon självrisk.

Vad ingår i en barnförsäkring?

En barnförsäkring består av två delar, sjukdom och olycksfall även om flera skador ger ersättning oavsett om skadan kommer från olycksfall eller en sjukdom.

Vid sjukdom/olycka ger en barnförsäkring ersättning för akuta inskrivningar på sjukhus. Denna ersättning är till för att täcka det inkomstbortfall som föräldern får vid övernattning på sjukhuset.

Barnförsäkringen för även för hela kostnaden för sjukhusvistelsen. Även när barnet har kommit hem kan ett visst vårdbehov finnas och behöver en förälder vara hemma för att hjälpa barnet betalas en summa ut per dag. Finns det behov av ombyggnationer i hemmet t.ex. för rullstol ersätter även försäkring detta.

Visar det sig att barnet har fått någon av de sjukdomar som försäkringsavtalet namnger delas en engångsersättning ut. Vilka sjukdomar som gäller kan variera mellan de olika bolagen.

Försäkring ger dessutom ersättning utefter hur stor nedsatt funktionsförmåga som barnet fått pga. olyckan/sjukdomen. Däremot är det sällan som bolagen betalar ut ersättning vid psykisk sjukdom.

Om skadan är så stor att det ger bestående nedsättning av arbetsförmågan betalas även en engångsumma ut beroende på skadans storlek.

En barnförsäkring ger även hjälp vid traumatiska händelser för barnet. Det kan t.ex. vara att få träffa en psykolog för att bearbeta vad som hänt.

Barnförsäkringen innehåller även alltid en livförsäkring som utfaller om barnet skulle avlida.

Att tänka på vid jämförelse av försäkring:

Ekonomisk invaliditet och nedsatt arbetsförmåga:

En av de allra viktigaste punkterna vid jämförelse av barnförsäkringar är vilken ersättning som bolaget betalar ut vid invaliditet och nedsatt arbetsförmåga. Detta eftersom att barnet kommer få en mindre inkomst om arbetsförmågan är nedsatt. Det är något som påverkar barnets resterande liv och därför är det mycket viktigt att ersättningen täcker stora delar av inkomstbortfallet.

Vårdersättning

Ett barn som av sjukdom eller olycka har fått ett stort vårdbehov kan få en årlig ersättning. Ersättningen varierar kraftigt mellan olika försäkringsbolagen.

Medfödda sjukdomar

Sök efter en försäkring som täcker många olika medfödda sjukdomar. Alternativet är att teckna en tilläggsförsäkring för att försäkringen ska gälla fler sjukdomar och diagnoser.

Specialidrotter

Det finns några idrotter som det finns specialregler kring. Detta gäller bland annat ridning och dykning. Det är inte lätt att veta om barnet kommer bli intresserad av någon av dessa specialidrotter men gäller inte försäkringen skador vid utövande av dessa idrotter bör försäkringen ändras den dagen intresset för dessa idrotter startar.

Allmänna tips

Vilka sjukdomar vill du att försäkringen ska gälla för?

I avtalsvillkoren för barnförsäkringen framgår vilka olika sjukdomar och diagnoser som försäkringen ger ersättning för. Men utöver detta går det även att teckna en tilläggsförsäkring som ger ett engångsbelopp vid sjukhusvistelse på grund av en rad sjukdomar som inte försäkringen i övrigt täcker. När det gäller barn går det knappast att vara överförsäkrad och därför rekommenderas även denna försäkring då tilläggskostanden är så marginell.

Finns sjukdomar i släkten kan det vara bra att se över försäkringsvillkoren så att de innefattar just dessa sjukdomar.

Jämför men gör det snabbt

Att jämföra försäkringar är alltid bra men när det gäller barnförsäkringar gäller det att vara snabb. Många bolag kräver att försäkringen och hälsodeklarationen ska var inlämnad innan barnets 6 månadersdag för att den ska gälla för vissa sjukdomar som kan uppstå senare i livet. Dessutom är det aldrig bra att inte ha en aktiv försäkring.

Var noga med hälsodeklarationen

Hälsodeklarationen kan upplevas som krånglig och detaljrik men det är extremt viktigt att fylla i den rätt från början. Skulle det framkomma att den ifyllts fel finns risken att ersättningen uteblir.

Vid avslag – kontakta försäkringsbolaget

När ett försäkringsbolag får in en ansökan till en barnförsäkring behandlas den efter en automatisk mall vilket gör att många som söker barnförsäkring får avslag. Det betyder inte att du inte kan teckna en barnförsäkring utan endast att något i t.ex. hälsodeklarationen gör att barnförsäkringen inte automatiskt kan beviljas.

Får du avslag så kontakta ditt försäkringsbolag och fråga varför. I de allra flesta fall går det att få en barnförsäkring men då med vissa klausuler. Ett barn med medfött hjärtfel kan tex få en barnförsäkring med klausulen att livförsäkringen inte betalas ut om barnet avlider av hjärtfelet.

Lämna ett svar