Villaförsäkring – Vad den ersätter och vad den inte ersätter

Villaförsäkringar

En grundläggande villaförsäkring ger en trygghet i vardagen för alla villaägare. Försäkringen är uppdelad i ett egendomsskydd och ett personligt skydd. Det personliga skyddet är uppdelat i reseskydd, överfallsskydd, kris-, ansvar – och rättsskydd.

Utöver dessa går det även att teckna tilläggsförsäkringar till sin villaförsäkring för att på så vis öka skyddet på vissa nivåer.

Egendomsskydd

Villaförsäkringens egendomsskydd ersätter vid stöld eller skada på eller från huset eller tomten. När ersättning ska betalas ut från villaförsäkringen tar bolaget hänsyn till värdeminskning med tanke på ålder och slitage. En produkt som köptes in för 10 år sedan ersätts därför med vad denna produkt går att köpa för idag. Det betyder att ersättningen för hemelektronik är mycket liten.

Villaförsäkringen ersätter bland annat:

 • Stöld eller skadegörelse i bostaden eller i förråd som du har tillgång till.
 • Stöld av dina ägodelar utanför bostaden.
 • Vatten-, läckage- och nedsotningsskador
 • Livsmedel som förstörts om en frys gått sönder eller inte fungerat pga. strömavbrott.
 • Tvätt som blivit förstörd när en tvättmaskin gått sönder.
 • Ersättningsbostad vid behov ex. vid sanering efter brand.
 • Krossade glasrutor.
 • Sanering vid angrepp av hussvamp.

Villaförsäkringen ersätter inte:

 • Stöld av en person som har nyckel till villan eller som fått tillåtelse att vara i huset.
 • Saker med mycket högt värde som förvarats i förråd utanför huset.
 • Stölder av motorfordon.
 • Fickstölder av stöldbegärliga saker. Det är t.ex. mobiltelefon och plånbok. För att försäkra sig mot detta behöver villaförsäkringen kompletteras med en ”drulle”-försäkring.
 • Skador på huset pga. råttor eller andra skadedjur.
 • Vattenskador där vattnet kommer från tak eller dräneringssystem.

Eftersom många vill ha så komplett villaförsäkring som möjligt tecknar de mycket ofta tilläggsförsäkringar. Det finns bland annat kompletteringsförsäkringar som ersätter vid skadedjursangrepp, vid fickstölder eller vid stöld av mycket värdefulla föremål.

Reseskydd

En grundläggande villaförsäkring innefattar ett reseskydd vid utlandsresa upp till resans första 45 dagar.

Villaförsäkringens reseskydd ersätter:

 • Sjukhuskostnader som ett resultat av olycka eller akut sjukdom. Försäkringen ersätter även för mediciner och resor till sjukhuset.
 • Tandvård vid akuta problem.
 • Den del av resan du inte kunnat genomföra pga. av sjukdom eller olycka.
 • Missad avgång pga. exempelvis trafikolycka.
 • Extra kostnader som uppkommer om du måste akut resa hem pga. terror, krig eller naturkatastrof.

Villaförsäkringens reseskydd ersätter inte:

 • Kostnader för sjukvård om du var sjuk eller förväntades bli sjuk under resan.
 • Kostnader för sjukvård i samband med förlossning.
 • Skador som du får när du utövar licensierat idrottande. I dessa fall täcker vanligtvis klubbens försäkring upp.
 • Överfall-, kris-, ansvar- och rättsskyddsförsäkring.

Alla hem- och villaförsäkringar innehåller ett personligt skydd som ska ge hjälp om du blir utsatt för våld, om du blir stämd eller behöver psykisk hjälp i samband med olycka eller överfall.

Överfallsskyddet ger ersättning utifrån de skador då fått vid överfallet. Detta kan både vara fysiska skador, nedsatthet i arbetsförmåga resten av livet samt psykisk kränkning. Denna del av villaförsäkringen ger inte någon ersättning om du utsatts för våld från någon du bor med, om du omotiverat sätter dig i fara eller om du var alkohol- eller drogpåverkad.

Krisförsäkring

Krisförsäkringen ger hjälp till de som upplevt en kris t.ex. i en olycka eller brand. Försäkringsbolaget hjälper då till att hitta lämplig psykolog och ersätter upp till 10 besök hos denna.

Om du krävs på skadestånd på grund av att du skadat en person eller en persons egendom träder ansvarsförsäkringen in. Denna försäkring ersätter utredning, förhandling, rättegångskostnad och eventuellt skadestånd. Detta förutsatt att inte det framkommer att du skadat personen eller egendomen med flit eller av grov vårdslöshet.

Rättsskyddet hjälper de personer som hamnar i rättstvist. Försäkringen täcker advokatkostnader och eventuella rättegångskostnader. För att detta ska ske måste tvisten kunna prövas i domstol. Denna försäkring gäller inte om det handlar om en tvist i samband med arbete, skilsmässa eller om summan är mindre exempelvis ett halvt basbelopp

Lämna ett svar